AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

     Stowarzyszenie „Tratwa” powstało w wyniku programu realizowanego na rzecz młodzieży defaworyzowanej od 1993 do 1995 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olsztynie. Jego realizatorami i autorami byli animatorzy z Zespołu Inicjatyw Kulturalnych R.O.K. - Wioletta Pruska, Ryszard Michalski i nieformalne grupy młodych ludzi o bardzo wówczas subkulturowej orientacji. Działalność Stowarzyszenia "Tratwa" podczas realizacji programów i działań wykorzystuje społeczny i artystyczny potencjał zjawiska pozytywnego nieprzystosowania uczestników spontanicznych kultur młodzieżowych. Stosowane przez nas procedury przełamują wrogość i nieufność wobec społeczeństwa i jego instytucji. Uczą rozpoznawania własnych, rzeczywistych potrzeb i dróg ich samodzielnego zaspokajania. Inicjują współpracę z innymi grupami społecznymi, organizacjami i instytucjami. Nasze projekty powodowały włączanie marginalizowanych grup młodych ludzi w proces komunikacji społecznej.

     Obecnie nasze stowarzyszenie skupia swoje główne działania programowe w powiecie braniewskim. Są to tereny typowo „popegeerowskie”, z syndromem bezradności i apatii, gdzie wskaźnik bezrobocia osiągnął 35,4%. Niewielka ilość atrakcyjnie turystycznych miejsc i brak jezior uniemożliwiają rozwijanie turystyki – którą uważa się za główną szansę województwa.
Młodzi ludzie zamieszkujący powiat braniewski znajdują się w bardzo szczególnej - granicznej sytuacji. Balansują pomiędzy beznadziejnością i autodestrukcją marginesu społecznego albo wiejskiego getta funkcjonującego poza głównym obiegiem kultury, edukacji, kompetencji zawodowych i komunikacji społecznej, a szansą na własne, aktywne i twórcze życie. Największym zagrożeniem dla tych grup jest brak dialogu z otaczającym ich światem kultury dorosłych.

     Jednym z realizowanych nurtów programowych jest „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży”, który pozwala pracować z dziećmi w szkole w sposób twórczy i nie konwencjonalny. Podstawowym założeniem naszego przedsięwzięcia było przekonanie, że specyficzna dla naszego regionu sytuacja: społeczeństwo wielokulturowe zamieszkujące Warmię, ziemia nie posiadająca własnej tradycji czy kultury, zamieszkana jednak przez bogatą w przeszłość społeczność, która nigdy nie używała swojej kultury i nie mogła manifestować swojej odmienności może stać się medium komunikacji ze społecznością dorosłych i "światem instytucji". I jak wykazują nasze dotychczasowe doświadczenia stają się znaczącym przekazem innej wrażliwości świata i problemów współczesności, sposobem na twórczy dialog z tradycją, na odkrywanie historii i losów mieszkańców tych ziem. Działania te umożliwiają zainicjowanie procesu reintegracji społecznej i odkrywania własnej tożsamości kulturowej.
Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Amerykańskiej Fundacji Wolności, program ten ma realne szanse stania się modelowym przykładem pracy z młodzieżą w szkołach, placówkach kulturalno-wychowawczo-edukacyjnych.

     Kolejnym, dużym działaniem, które planujemy wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Bernard Bruhners Polska i Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA jest realizacja programu Inicjatyw Wspólnotowych Equal, która w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest instrumentem finansowym Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jej celem jest testowanie i promowanie - w drodze współpracy transnarodowej - nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

     Naszym zamierzeniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia wśród młodzieży, przywracanie inspirujących, prorozwojowych relacji z dorosłymi oraz odbudowa postaw sprzyjających poszukiwaniu zatrudnienia i odnajdywaniu swego miejsca w rodzinie, grupie, społeczności (wsi, miasteczka). Jesteśmy przekonani, że przyczyną wykluczenia młodzieży Warmii nie jest wyłącznie brak kompetencji zawodowych. Na tej bazie Partnerstwo podejmować będzie skuteczne działania bezpośrednio związane z promowaniem kompetencji potrzebnych na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy oraz budowaniu systemu wsparcia dla młodych ludzi chcących znaleźć zatrudnienie.
Jednym z zasadniczych celów jest umożliwienie młodzieży uczestniczącej w projekcie zdobycia kompetencji zawodowych (komplementarnych do nabytych w formalnym systemie edukacji) ułatwiających wejście na lokalny rynek pracy, w tym technik informacyjnych i języków obcych, a także kompetencji bazujących na wielokulturowości obszaru.

     Normalizacja sposobu społecznego funkcjonowania uczestników programu, odnoszone sukcesy i nowe doświadczenia, rozszerzenie horyzontów i wyobraźni społecznej, powodują spontaniczną przemianę stylu życia. Przykładów jest bardzo wiele np. punkowe środowisko Bartoszyc doprowadziło do wyboru swojego reprezentanta do Rady Miasta, dwudziestoosobowa grupa z Olsztyna systematycznie wyjeżdża do wsi kurpiowskich uczyć się starej muzyki i tańców, a weterani tego przedsięwzięcia studiują antropologię i etno-muzykologię w Warszawie i Poznaniu. Młodzi w Lidzbarku, Ornecie organizują debaty z radnymi i jako pełnoprawni i chciani partnerzy uczestniczą w tworzeniu „oficjalnych” strategii rozwoju. W każdym z objętych naszymi działaniami miast młodzi mają dorosłych stałych partnerów i doradców – także radnych ( w Lidzbarku i Braniewie).

     Nasze stowarzyszenie zostało przez Wojewodę Olsztyńskiego odznaczone honorową odznaką “Zasłużony dla Warmii i Mazur”. W 1999 roku program bartoszyckiej grupy “Tratwy” - „Blisko Granicy” otrzymał główną nagrodę fundowana przez Prezesa Rady Ministrów RP w konkursie Fundacji Kultury “Małe Ojczyzny - Tradycja dla przyszłości”. W 2001 roku organizacja otrzymała III nagrodę w konkursie Fundacji im. Stefana Batorego „Porządnie Poza Rządem”. Ryszard Michalski w 1998 wyróżniony został Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.
Na zlecenie Narodowego Centrum Kultury i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży realizujemy programy modelowe związane tematycznie z aktywizacją środowisk młodzieżowych i tworzeniem koalicji na ich rzecz.
Działania Stowarzyszenia były wielokrotnie rejestrowane przez telewizję publiczną - powstało pięć filmów dokumentalnych m.in. "Mury" (reż. Marek Ciecierski) oraz "Tratwa" i "Moda na Hip - Hop" (reż. Beata Postnikoff).

Corocznie w naszych działaniach uczestniczy ok. 12.000 osób.