Jak zmusić alkoholika do leczenia – wniosek o przymusowe leczenie

Jak zmusić alkoholika do leczenia – wniosek o przymusowe leczenie

Jak zmusić alkoholika do leczenia? Gdzie można złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika i kto może to zrobić? Sprawdź nasz poradnik.

Przymusowe leczenie alkoholików to wprowadzone przez organy państwa prawne kary wobec osób uzależnionych od alkoholu, polegające na obowiązkowym leczeniu. Przymusowe leczenie alkoholików ma na celu zapobieganie poważnym konsekwencjom uzależnienia oraz ograniczenie szkodliwych skutków społecznych.

Zgodnie z prawem w wielu krajach po spełnieniu określonych warunków, przymusowe leczenie alkoholików może zostać zalecone przez sąd lub odpowiedni organ państwowy, który ma też uprawnienia do monitorowania procesu leczenia.

W jakich sytuacjach wzór wniosku o przymusowe leczenie alkoholika może okazać się przydatny?

Przymusowe leczenie alkoholików może być stosowane tylko wtedy, gdy istnieją ku temu ważne powody. Szczególnie, jeśli w związku z nadużywaniem alkoholu ma miejsce:

 • demoralizacja nieletnich,
 • rozkład życia rodzinnego,
 • uchylanie się od pracy,
 • niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny,
 • zakłócanie porządku publicznego.

Jak zmusić alkoholika do leczenia – kto może wnioskować i jak to zrobić?

Z wnioskiem o przymusowe leczenie alkoholika należy zgłosić się do gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Taki wniosek może złożyć:

 • członek rodziny,
 • pracodawca,
 • dzielnicowy z najbliższej komendy policji,
 • osoba pełnoletnia,
 • kurator,
 • pedagog szkolny,
 • pracownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej,
 • osoba, która odczuła skutki nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną.

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika – wzór

We wniosku do przymusowego leczenia alkoholika powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • imię, nazwisko i adres osoby lub instytucji składającej wniosek,
 • dane osobowe pacjenta,
 • miejsce zamieszkania pacjenta,
 • uzasadnienie.

W ostatnim elemencie, czyli uzasadnieniu należy przedstawić ogólną sytuację osoby uzależnionej: od jakiego czasu osoba nadużywa alkoholu, jak to wpływa na życie rodzinne, czy dana osoba demoralizuje nieletnich, czy uchyla się od pracy.

Wzór wniosku o przymusowe leczenie alkoholika to jedno. Druga kwestia dotyczy załączenia dowodów, potwierdzających, że zgłoszona osoba rzeczywiście nadużywa alkoholu. Dowód stanowić mogą rachunki za alkohol, rachunki za pobyt w izbie wytrzeźwień, protokoły z policyjnych interwencji, niebieska karta, jeśli tylko została założona itp.

Złożenie wniosku – co dalej?

Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie, a załączone do niego dowody są wystarczające, to gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje odpowiednie kroki. Zanim jednak sąd, do którego ostatecznie trafi wniosek, wyda decyzję o skierowaniu danej osoby na przymusowe leczenie, wezwie ją na przesłuchanie. Dopiero po przedstawieniu opinii przez biegłych zostaje podjęta ostateczna decyzja.

Jak zmusić alkoholika do leczenia? Choć odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, to złożenie takiego wniosku, jak zostało opisane w niniejszym poradniku, może być dużym krokiem w kierunku pomocy osobie uzależnionej, która nie chce podjąć leczenia.

Rate this post